GWARANCJE KONTRAKTOWE

 

Gwarancje ubezpieczeniowe to specjalistyczne produkty, skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wzrost zapotrzebowania na gwarancje ma miejsce dzięki rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi świadomości uczestników rynku oraz realizacji kontraktów unijnych. Gwarancje ubezpieczeniowe ułatwiają, a często wręcz stanowią warunek zawarcia umowy z kontrahentem. Stanowią nie tylko ochronę wyniku finansowego, ale służą także optymalizacji działalności gospodarczej.

W naszej ofercie kluczowe miejsce zajmują gwarancje kontraktowe, w tym również gwarancje zabezpieczające inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja właściwego wykonania kontraktu
 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Gwarancji zapłaty czynszu najmu;
 • Gwarancji zapłaty należności celno-podatkowych
 • Gwarancji dla biur podróży i organizatorów turystyki;

Proces gwarantowania

gwarancje

Gwarancje kontraktowe – korzyści dla inwestorów ( beneficjentów)

 • Umożliwiają zabezpieczenie całego procesu inwestycyjnego począwszy od przetargu
 • najłatwiejszą i najbardziej wiarygodną forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
 • Dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, należne inwestorowi odszkodowanie będzie skuteczne i szybko wypłacone
 • Stanowią rzetelną ocenę potencjalnego wykonawcy pod kątem sytuacji finansowej i możliwości technicznych realizacji projektu

Gwarancje kontraktowe – korzyści dla wykonawców kontraktów

 • Podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestora
 • Pomagają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, często nawet na długi czas
 • Zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu
 • W wielu przypadkach stanow warunek zawarcia kontraktu
 • Pozwalają na otrzymanie pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego usunięcia wad i usterek
 • Poprawiają płynności finansową
 • Pozwalają na wykorzystanie bankowych linii kredytowych na cele inne niż gwarancje

W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów następujące prace:

 • doradztwo przy organizowaniu zabezpieczeń realizowanych kontraktów
 • analizę treści umów pod kątem wymogów gwarancyjnych
 • pomoc przy składaniu wniosku o gwarancje
 • weryfikacja pełnej dokumentacji prawno-finansowej
 • dokonywanie wstępnej analizy finansowej spółki
 • ustalanie treści zapisów umów i gwarancji z beneficjentami
 • negocjowanie form zabezpieczeń

Etapy w procesie inwestycji

gwarancje2

Korzyści płynące ze współpracy z nami to:

 • gwarancja wysokiej jakości usług
 • kompetentna i fachowa pomoc doświadczonej kadry
 • terminowość realizacji zleconej usługi
 • uzyskanie najlepszej oferty na rynku dzięki naszej współpracy ze wszystkimi gwarantami na rynku
 • oszczędność czasu, to my nadzorujemy cały proces udzielenia gwarancji i wyjaśniamy sporne kwestie