ZASADY WSPÓŁPRACY

Opracowanie zapytania ofertowego

Program ubezpieczeniowy opracowany wspólnie z Klientem stanowi bazę zapytania ofertowego. Jest to dokumentu, traktowany jako forma wyjściowa do złożenia oferty ochrony ubezpieczenia Przedsiębiorstwa. To z Państwem ustalamy harmonogram prac, określamy terminy udzielania odpowiedzi, ilość Towarzystw ubezpieczeniowych, do których kierowane są zapytania ofertowe. Termin złożenia oferty uzależniony jest od ryzyka zawartego w zapytaniu oraz od jego złożoności.

Negocjacje z ubezpieczycielami.

Etap negocjacji rozpoczynamy po otrzymaniu propozycji złożonych przez Ubezpieczycieli. Wtedy odbywa się wymiana korespondencji w celu uzgodnienia i potwierdzenia zakresu, warunków, dodatkowych klauzul ubezpieczenia. Podczas rozmów z Ubezpieczycielami może pojawić się potrzeba spotkania z nimi. W tym okresie nie ma potrzeby angażowania Klienta, w sporadycznych przypadkach, związanym np. z nietypowymi pytaniami Ubezpieczycieli lub ich Reasekuratorów może powstać konieczność kierowania pytań do Klienta w celu uzupełnienia dokumentacji. W trakcie negocjacji wyłania się lider, czasami dwóch liderów, których oferty są najkorzystniejsze. Negocjacje kończymy w momencie, kiedy wszystkie kwestie zostaną rozstrzygnięte.

 

Wybór ubezpieczyciela.

Wyniki negocjacji są przekazywane Państwu w postaci podsumowania ofert. Każda złożona propozycja ubezpieczenia w toku postepowania konkursowego zawiera opis z uwzględnieniem braku zgodności założeń oferty ubezpieczyciela z zapytaniem ofertowym. W taki sposób opisana propozycja pozwala nam na szczegółowe uwidocznienie wszystkich uchybień oferty. Cały przygotowany materiał zawiera dodatkowo zestawienia tabel z zaproponowanymi wysokościami składek, treść zapytania złożonych ofert oraz dokumentację przeprowadzonych negocjacji. Do przesyłanego do Państwa podsumowania ofert zawsze dołączamy ogólne warunki ubezpieczenia ( OWU). Każdy dokument podsumowania oferty zakończony jest Rekomendacją, w której znajduje się skompensowana informacja o złożonych ofertach ze wskazaniem przez nas najlepszej – to jest naszym ustawowym obowiązkiem wynikającym z art.26 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DZ.U. nr 124, poz. 1154, ze zmianami). Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty kierujemy się przede wszystkim uzyskanymi warunkami ochrony ubezpieczeniowej uwzględniając również cenę ubezpieczenia. Pieniądze naszego Klienta przeznaczane na ochronę ubezpieczeniową muszą być wydawane rozsądnie, dlatego nasza rekomendacja zawsze będzie na najlepszych warunkach. Najistotniejsze jest to, że wybór Ubezpieczyciela, z którym zostaną podpisane umowy, zależy tylko i wyłącznie od Klienta.

Zawarcie umów ubezpieczenia.

Po dokonaniu wyboru Ubezpieczyciela i otrzymaniu przez nas takiej informacji rozpoczynamy czynności zmierzające do zawarcia umów ubezpieczenia. W zależności od indywidualnych potrzeb dostarczamy potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w formie docelowych umów, polis lub noty pokrycia.