Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo.
Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy.

 

odmowa wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może zakwestionować Twoje prawo do odszkodowania? Jak tego uniknąć?

Odmowa wypłaty odszkodowania

jest najczęściej spowodowana niedotrzymaniem warunków umowy ubezpieczenia.

Istotne jest podawanie rzetelnych informacji, będących podstawą oceny ryzyka, prawidłowe sformułowanie umowy sprzedaży i dokumentowanie transakcji, przestrzeganie warunków ochrony wskazanych przez ubezpieczyciela w dokumentach umowy ubezpieczenia,  w końcu, zgłaszanie przeterminowanych należności i współpraca w ich odzyskiwaniu.

 

Dane we wniosku o ubezpieczenie

Żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia musisz wypełnić wniosek o ubezpieczenie i podać w nim sporo danych dotyczących Twojej firmy, Twoich kontrahentów i historii współpracy z nimi.

Jeśli zataiłeś jakieś istotne informacje, o które byłeś pytany, to najprawdopodobniej ubezpieczyciel zakwestionuje ważność limitu w ogóle. Nie ma limitu – nie będzie odszkodowania.

Dane we wniosku o ustalenie limitu

Analogiczna sytuacja występuje w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Dołączając nowego kontrahenta do umowy podaj rzetelnie wymagane we wniosku informacje.

Decyzja limitowa

Przeczytaj dokładnie, czy dane kontrahenta wskazane w decyzji limitowej zgadzają się z Twoją wiedzą o nim i z dokumentami, które między sobą wymieniacie.

Jeśli coś się nie zgadza, skontaktuj się z ubezpieczycielem.

Przeczytaj również uważnie warunki obowiązywania limitu. Pamiętaj, że należności ponad limit są nieubezpieczone. Mogą być objęte ochroną po spłacie wcześniejszych faktur.

Umowa sprzedaży

Ustalenia między Twoją firmą a firmą kontrahenta powinny być uzgodnione i potwierdzone przez obie strony. Nie musi to być spisany kontrakt, umowa kupna-sprzedaży podpisana przez obie strony, chociaż to byłoby idealnie.

Może to być oferta i zamówienie, zamówienie i potwierdzenie zamówienia, zamówienie  i faktura. Istotne jest to, żeby te dokumenty były spójne między sobą i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

To samo dotyczy zmian w warunkach transakcji. Pamiętaj, żeby miały one swoje odbicie w dokumentach.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy zawieraniu kontraktów z firmami z krajów spoza  Unii. Jest to obszerny temat na jeden z kolejnych artykułów.

Zgłoszenia obrotów

W wielu umowach ubezpieczenia istnieje wymóg zgłaszania obrotów zrealizowanych z  poszczególnymi kontrahentami. Należności niezgłoszone w terminie są nieubezpieczone.

Dokumentowanie dostaw

Najczęściej wymaganymi przez ubezpieczycieli dokumentami potwierdzającym zrealizowanie transakcji jest faktura  i dokument przewozowy lub, w przypadku usług, protokół odbioru. Dokumenty powinny być spójne między sobą i zgodne z podpisaną umową kupna-sprzedaży. Braki lub sprzeczności w dokumentach mogą być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.

Wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

Najistotniejsze to wyłączenie należności spornych. Dbaj o prawidłowe dokumentowanie transakcji i spójność między dokumentami. Zapobiegaj, staraj się unikać sporu, bo to częsta przyczyna wstrzymania postępowania windykacyjnego i wypłaty odszkodowania. O sporze piszemy TUTAJ.

Postępowanie w przypadku braku płatności

Gdy kontrahent opóźnia się z zapłatą za fakturę, postępuj tak jak wskazuje umowa ubezpieczenia. Najczęściej po np. 60 dniach od terminu płatności tracisz ochronę dla wszystkich kolejnych wysyłek, nawet jeśli kontrahent zapłaci następnego dnia. W takiej sytuacji musisz wystąpić do ubezpieczyciela o ponowne ustalenie limitu.

Warunkiem  otrzymania odszkodowania jest zgłoszenie należności do windykacji w określonym w umowie terminie. Niedotrzymanie tego terminu zawsze skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

Jeśli te wszystkie warunki spełniłeś

powinieneś bez problemu otrzymać odszkodowanie.

Jeżeli zainteresował Cię temat, masz kłopot z odzyskaniem odszkodowania lub należności handlowych SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Wraz ze współpracującym z nami prawnikiem postaramy się odzyskać dla Ciebie pieniądze.

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl