SPECJALIZACJA

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie zdrowotne

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

Celem skutecznego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest obniżenie całkowitego kosztu ryzyka (tj. sumy szkód na udziale własnym, składek ubezpieczeniowych i kosztów minimalizacji ryzyka), ponoszonego przez przedsiębiorstwo w toku prowadzenia przez niego działalności. Osiągamy to poprzez:

  • identyfikację ryzyka, którym przedsiębiorstwo potrafi samodzielnie zarządzać oraz ryzyka, które powinno być przedmiotem transferu w postaci umowy ubezpieczenia,
  • określenie optymalnego zakresu i wielkości ryzyka podlegającego ubezpieczeniu,
  • minimalizację całkowitych kosztów ubezpieczenia,
  • minimalizację potencjału zrealizowania się ryzyka.

ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI