Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj,
bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania.

 

spór z kontrahentem

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego rozstrzygnięcia. Oznacza to oczywiście również wstrzymanie wypłaty odszkodowania do tego czasu.

Co jest sporem w rozumieniu umowy ubezpieczenia? Jak go uniknąć? Jak się zachować, gdy kontrahent kwestionuje należność?

Spór z kontrahentem

W umowach ubezpieczenia najczęściej spór jest rozumiany szeroko, jako jakiekolwiek zakwestionowanie przez kontrahenta sposobu wykonania umowy sprzedaży – jakości towaru, terminu dostarczenia, opakowania itp. lub kwoty należności. Spór występuje również wtedy, gdy kupujący potrącił sobie kwotę faktury od kwoty należności od sprzedającego bez jego zgody. Raczej nigdy definicja sporu nie będzie zawężona do sporu sądowego. 

Konsekwencje sporu

Należności sporne są nieubezpieczone, a koszty rozstrzygnięcia sporu i windykacji należności spornych ponosi Twoja firma. Ubezpieczyciel wstrzymuje ich windykację do czasu sądowego rozstrzygnięcia sporu lub uznania długu.

Spór z kontrahentem co do części należności

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje należności bezsporne i dotyczy to również części wartości faktury. Jeśli kontrahent uznaje część należności, to wtedy od tej części jako bezspornej przysługuje Ci prawo do odszkodowania (oczywiście jeśli jej nie zapłaci, a spełnione będą pozostałe warunki umowy ubezpieczenia).

Zapobieganie sporom

Najistotniejsze jest prawidłowe i zgodne z prawem dokumentowanie transakcji. Pamiętaj o uzgodnieniu szczegółów kontraktu – towaru, dostawy, płatności, o podpisaniu uzgodnień przez osoby upoważnione, o spójności dokumentów między sobą, o pisemnym potwierdzaniu zmian w umowie. Im lepiej są spisane warunki współpracy tym mniej jest możliwości wystąpienia rozbieżności i w efekcie mniejsza możliwość kwestionowania wykonania transakcji – towaru czy terminów dostaw.

Nie zapomnij też o uzyskaniu potwierdzenia, że kontrahent otrzymał towar i go akceptuje, oraz że uznaje należność wynikającą z faktury.

Postępowanie w przypadku zgłoszenia sporu

Jeśli kontrahent kwestionuje wartość należności, twierdzi, że jest zawyżona, to powinieneś jak najszybciej uzyskać od niego oświadczenie, jaką kwotę akceptuje (uznanie długu). Jest to również istotne ze względu na podejmowanie czynności windykacyjnych przez ubezpieczyciela. Jeśli chociaż część należności jest uznana czyli bezsporna i objęta ochroną to ubezpieczyciel windykuje całą należność.

Staraj się szybko porozumieć z kontrahentem, uzgodnić szczegóły, doprecyzować jego zarzuty, oszacować kwestionowaną kwotę należności. Prowadź korespondencję, dokumentuj swoje działania.

Pamiętaj, żeby zgłosić w odpowiednim terminie, że masz problem z odzyskaniem należności.

Spór “fikcyjny”

Uważasz, że kontrahent nie ma uzasadnionych powodów, żeby kwestionować  należności, że jego zarzuty są bezpodstawne. W jaki sposób ubezpieczyciel ocenia, czy spór jest faktyczny czy tylko wymyślony?

Ubezpieczyciel nie jest w stanie stwierdzić czy maszyna została wykonana prawidłowo, czy jakość towaru jest zgodna z kontraktem, czy usługi spełniają oczekiwane wymagania itd. W przypadku zastrzeżeń kontrahenta co do wysokości należności ubezpieczyciel przede wszystkim sprawdzi dokumentację. Rozpatrzy tylko spór zgłoszony formalnie – pisemnie, a nie np. telefonicznie. Zbada czy faktura, list przewozowy, specyfikacja są zgodne między sobą i z kontraktem. Jeśli na tym etapie wszystko jest spójne i zarzuty kontrahenta nie znajdują potwierdzenia w dokumentach, może uznać, że sporu nie ma. Będzie prowadzić windykację i wypłaci odszkodowanie.
W umowie ubezpieczenia sposób postępowania ubezpieczyciela w sytuacji zgłaszania zarzutów przez kontrahenta powinien być  jasno określony.

Sądowe rozstrzygnięcie sporu

Jeśli ubezpieczyciel jednak stwierdzi istnienie sporu, a Tobie nie uda się dojść z kontrahentem do porozumienia polubownie, powinieneś wnieść sprawę do sądu. Dopiero po rozstrzygnięciu sporu na Twoją korzyść, szkoda powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia i ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie.

Wyłączenie należności spornych z ochrony ubezpieczeniowej jest dość częstą przyczyną wstrzymania lub odmowy wypłaty odszkodowania. Nie musi tak być, jeśli odpowiednio będzie sformułowana umowa ubezpieczenia, a procedury zarządzania należnościami w firmie będą dostosowane do wymagań polisy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, pomożemy.

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl