Gwarancje dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu to gwarancja ubezpieczeniowa, która zabezpiecza inwestora na etapie realizacji kontraktu jak również w okresie rękojmi.

Nazywana jest często gwarancją łączną, bo łączy w sobie dwie gwarancje: należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek. Ten rodzaj gwarancji charakteryzuje się najdłuższymi okresami obowiązania.

Gwarancja dobrego wykonania jest dla Twojej firmy wygodnym instrumentem w przypadku kiedy kontrakt realizowany jest terminowo oraz zakres prac nie ulega zmianie. Wtedy z taką gwarancją nie trzeba już nić robić. Możesz o niej zapomnieć i cieszyć się z braku potrąceń przy kolejnych płatności za faktury.

Jeżeli w Twoim kontrakcie zmienia się jego wartość, zakres prac lub okres realizacji ulegnie wydłużeniu, to taką gwarancję należy odpowiednio aneksować, aby spełnić tym samym wymogi dotyczące zabezpieczenia umowy. Właśnie w takim przypadku bezpiecznym rozwiązaniem dla Ciebie jest współpraca z dobrym brokerem ubezpieczeniowym. Na każdym etapie realizowanego kontraktu wspieramy aktywnie Twoje działania.

Dlaczego powinieneś zainteresować się gwarancją dobrego wykonania kontraktu?

Przedłożenie gwarancji w dniu podpisania umowy lub wyznaczonym terminie eliminuje ryzyko uniknięcia zagrożeń związanych z:

– odmową wydania gwarancji z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej Twojej firmy lub braku pojemności w posiadanym limicie,

– odmową wydania gwarancji z powodu negatywnej oceny kontraktu lub beneficjenta gwarancji (inwestora/zamawiającego),

– odmową wydania gwarancji z powodu wycofania się ubezpieczyciela z wystawiania gwarancji lub ograniczenia ich sprzedaży,

– odmową przyjęcia gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek przez kontrahenta po odbiorze końcowym robót,

– podwyższeniem ceny gwarancji lub konieczności złożenia dodatkowych zabezpieczeń, co obniży marżę z tego kontraktu.

 

 

Koszt gwarancji dobrego wykonania kontraktu jest uzależniony od okresu jej obowiązywania oraz od kwoty gwarancji. Wylicza się go według stawki rocznej, która zwykle wynosi od 1,5 do 2,5%. Pamiętaj, że składkę według tej stawki liczysz od wartości gwarancji, a nie wartości kontraktu.

Jeżeli planujesz podpisanie kontraktu o wartości 2 mln zł, okresie realizacji 18 miesięcy, okresie rękojmi 60 miesięcy oraz wartości zabezpieczenia 5% dla należytego wykonania oraz 1,5% dla usunięcia wad i usterek, składka łączna będzie wynosić 6 000 zł (przy stawce rocznej 2 %).

Zapoznaj się z procedurą. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

PROCEDURA GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA KONTRAKTU

Dokumenty kontraktowe

Do uzyskania gwarancji dobrego wykonania kontraktu prowadzonego w oparciu o Prawie Zamówień Publicznych będziemy potrzebować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zaakceptowanym przez Ciebie wzorem umowy kontraktu, który ma być zabezpieczony gwarancją,( w przypadku postępowania w trybie przetargu niepublicznego mogą występować Ogólne Warunki Umowy i Szczegółowe Warunki Umowy),Twoja oferta, dokument potwierdzający wybór najkorzystniejszej oferty.

Wniosek o gwarancję

W przypadku gwarancji dobrego wykonania kontaktu istotnym warunkiem jest terminowe złożenia zabezpieczenia umowy. Aby nie narażać Twojej firmy na ewentualne kary związane z nieterminowym wniesieniem zabezpieczenia na formularzu ubezpieczyciela przygotowujemy staranie wniosek do akceptacji i Twojego podpisu. Tak przygotowany komplet dokumentów przekazujemy do ubezpieczyciela.

Projekt gwarancji

Przygotowany projekt gwarancji przez ubezpieczyciela poddany zostaje starannej analizie i sprawdzeniu pod kątem zgodności z wnioskiem, danymi Twojej firmy i zamawiającego oraz jego wymogami. Sprawdzony projekt gwarancji za Twoim pośrednictwem przekazujemy do beneficjenta gwarancji w celu jego akceptacji lub korekty zapisów.

Polisa i składka

Po uzyskaniu akceptacji beneficjenta treści gwarancji otrzymujesz polisę lub rachunek z danymi i numerem konta w celu dokonania opłaty za gwarancję. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przechodzimy do ostatniego kroku.

Dostarczenie gwarancji

Coraz częściej beneficjenci akceptują gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyczynia się to do szybszego i bezpiecznego dostarczenia dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu zapłaty składki w ciągu kilkunastu minut otrzymasz gwarancję na adres mailowy. Wersje papierową kurierem przesyłamy do Ciebie lub pod wskazany adres beneficjenta.

Monitoring

Podczas realizacji kontaktu ulec zmianie może jego wartość, zakres prac albo może przedłużyć się jego termin realizacji, dlatego należy na bieżąco monitorować poprawność zabezpieczeń umowy, wprowadzając w terminie stosowne aneksy do gwarancji. W przypadku przedłużającego się okresu realizacji kontraktu należy wykazać się czujnością, aby nie utracić możliwość wprowadzenia aneksu wydłużającego okres obowiązywania gwarancji.