Klauzula informacyjna dla klientów Elite Broker Consultancy sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowa 16 lok. 4 (26-600 Radom), dalej jako „Elite Broker Consultancy”; kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@elitebrokerconsultancy.pl lub na wyżej wspomniany adres korespondencyjny. II. Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych? W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczoną przez nas osobą pod adresem e-mail: biuro@elitebrokerconsultancy.pl lub pod wyżej wskazanym adresem do korespondencji. III. W jaki sposób Elite Broker Consultancy pozyskuje Państwa dane osobowe? Przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane w ramach udzielonego pełnomocnictwa, zawartej umowy czy wyrażonej zgody, jak i podczas realizacji czynności dystrybucji ubezpieczeń, w tym przygotowania: oferty, rekomendacji dostosowanej do Państwa potrzeb i wymagań, a następnie w celu obsługi zawartych przez Państwa umów ubezpieczeń lub gwarancji ubezpieczeniowych. IV. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych? Państwa dane przetwarzane są w poniższych celach:

 • W celu realizacji czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, tj. dystrybucji ubezpieczeń polegających w szczególności na:
 • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej (w tym przygotowaniu w Państwa imieniu oferty ubezpieczeniowej),
 • udzielaniu pomocy w administrowaniu zawartymi przez Państwa umowami ubezpieczenia i ich wykonywaniu,
 • udzielaniu pomocy w sprawach o odszkodowania lub świadczenia (likwidacja szkód).

Dystrybucja opisana w pkt 1. powyżej odbywa się na podstawie: – wywiązania się przez Elite Broker Consultancy, (będącego pośrednikiem ubezpieczeniowym) z udzielonego pełnomocnictwa lub/i zawartej z Państwem umowy; – w przypadku niektórych kategorii ubezpieczeń np.: kosztów leczenia lub umów ubezpieczenia na życie, oprócz wyżej wymienionej podstawy także na podstawie wyrażenia wyraźnej zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (tj. danych dotyczących stanu zdrowia, których podanie jest warunkiem umożliwiającym wykonywanie czynności dystrybucji zmierzających do zawarcia i dalszej obsługi tego typu umów).

 • W celu realizacji czynności pośrednictwa usług związanych z zawieraniem i obsługą umów dotyczących świadczeń medycznych (abonamentów medycznych) – na podstawie odrębnej umowy.
 • W celach marketingowych produktów lub usług innych podmiotów – na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
 • W celu marketingu własnych usług, tj. dobierania usług i produktów pod kątem Państwa potrzeb – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Elite Broker Consultancy.
 • W celu kontaktowania się z Państwem lub z upoważnionymi przez Państwa osobami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w celu wykonywania czynności związanych z dystrybucją ubezpieczeń, w szczególności uzyskiwania od Państwa informacji celem przygotowania oferty, czy też obsługiwania zawartych umów ubezpieczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Elite Broker Consultancy.
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Elite Broker Consultancy.
 • W celu spełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (w szczególności wynikającym z Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

V. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi przetwarzania danych osobowych, w tym profilowaniu. VI. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe (odbiorcy danych)? Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • zakładom ubezpieczeń,
 • dostawcom usług księgowych,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, likwidatorom, ekspertom w przypadku koordynowania procesu likwidacji szkód,
 • dostawcom wspierających Elite Broker Consultancy w dochodzeniu należnych mu roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług zaopatrujących Elite Broker Consultancy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, certyfikowanym podmiotom zarządzającym dokumentami, tj. zajmującym się ich niszczeniem),
 • innym podmiotom, uprawnionym do przetwarzania tychże danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Z podmiotami zewnętrznymi (takimi jak kancelarie prawne, eksperci, firmy z branży IT), którym będą udostępniane Państwa dane osobowe, Elite Broker Consultancy zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. VII. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską? Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak okaże się, że Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, niezwłocznie poinformujemy Państwa o takiej możliwości. VIII. Przez jaki czas będą przetwarzane Państwa dane osobowe? Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować cele, w związku z którymi dane te zostały przez nas zgromadzone. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie uzależniony m. in. od obowiązujących nas przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dot. wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń (10 lat od dnia zakończenia współpracy z Klientem chyba, że przepisy szczególne będą nakazywać wydłużenie tego okresu) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie w celach marketingowych będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub nie dłużej niż przez okres obowiązywania pełnomocnictwa lub umowy. IX. Jakie maja Państwa prawa? Posiadają Państwo:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (w tym danych szczególnych, jak stan zdrowia) podlegających przetwarzaniu,
 • prawo do sprostowania danych (poprawienia) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy uwzględnieniu zapisów dotyczących przechowywania dokumentacji opisanych w pkt. VIII powyżej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu własnych usług Elite Broker Consultancy. Dla celów dowodowych Elite Broker Consultancy prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elite Broker Consultancy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do wycofania zgody – jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Elite Broker Consultancy prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Jednak jeśli wycofanie zgody będzie dotyczyć np.: szczególnych kategorii danych, Elite Broker Consultancy nie będzie mogło dalej obsługiwać umów ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem np.: umów ubezpieczeń na życie.

X. Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja czynności objętych pełnomocnictwem i umową nie będzie możliwa.

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj, bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego...

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo. Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy. Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W jakich sytuacjach...