Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Twoja wygrana w przetargu publicznym oznacza, że w ciągu kilkunastu dni podpiszesz umowę na realizację kontraktu. Jednym z warunków podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego kontraktu w wyznaczonym terminie. Zabezpieczenie to może być wniesione w pieniądzu, ale wtedy pozbawiasz się gotówki, która na pewno będzie Ci potrzebna na rozpoczęcie prac, zakup materiałów, przygotowanie placu budowy itp.

W przypadku kiedy umowę zawierasz poza trybem zamówień publicznych, to na zabezpieczenie kontraktu będziesz miał zwykle od 7 do 30 dni od podpisania umowy. W przeciwnym wypadku kontrahent będzie potrącał odpowiedni procent z każdej faktury na poczet zabezpieczenia umowy.

Dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy wtedy stają się ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania, które oprócz zabezpieczenia samego etapu wykonani kontraktu dają szereg korzyści. Złożenie inwestorowi takiej gwarancji podnosi Twoją wiarygodność co do realizacji kontraktu.

W jaki sposób uniknąć potrąceń z tytułu zabezpieczenia należytego umowy?

Suma gwarancji należytego kontraktu stanowi zazwyczaj od 5 do 10 % wartości kontraktu ( netto lub brutto) i jest zabezpieczeniem wykonania kontraktu zgodnie z jego postanowieniami. Suma gwarancyjna może dotyczyć także wykonawstwa zastępczego i kar umownych, może obowiązywać zarówno do odbioru prac wykonawczych przez zleceniodawcę gwarancji jak i do czasu zakończenia całego projektu inwestycyjnego, albo oddania do użytku lub wydania świadectwa przejęcia.

Co w przypadku, kiedy rozszerzeniu ulega zakresu prac i wartość kontraktu lub przedłuża się termin jego realizacji? Wtedy gwarancja należytego wykonania powinna być odpowiednio zmieniona stosownym aneksem do umowy poprzez zmianę jej obowiązywania oraz zmianę wysokości sumy gwarancyjnej. Dlatego dla bezpieczeństwa Twojej firmy i prawidłowego zabezpieczenia umowy w okresie jej realizacji aktywnie wspieramy Twoje działania.

Koszt gwarancji należytego wykonania kontraktu jest uzależniony od okresu jej obowiązywania oraz od kwoty gwarancji. Wylicza się go według stawki rocznej, która zwykle wynosi od 1,5 do 2,5%. Pamiętaj, że składkę według tej stawki liczysz od wartości gwarancji, a nie wartości kontraktu.

Twoja oferta była najlepsza i przystępujesz do podpisania umowy. Zobacz ile może kosztować gwarancja należytego wykonania. Twój kontraktu o wartości 2 mln zł i zabezpieczenie w wysokości 5% , okresie realizacji 24 miesięcy. Suma gwarancyjna wyniesie 100 000 zł, a składka za gwarancję 4 000 zł (przy stawce 2%).

Zapoznaj się z procedurą. Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

PROCEDURA GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Dokumenty kontraktowe

Do uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu prowadzonego w oparciu o Prawie Zamówień Publicznych będziemy potrzebować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zaakceptowanym przez Ciebie wzorem umowy kontraktu, który ma być zabezpieczony gwarancją,( w przypadku postępowania w trybie przetargu niepublicznego mogą występować Ogólne Warunki Umowy i Szczegółowe Warunki Umowy),Twoja oferta, dokument potwierdzający wybór najkorzystniejszej oferty.

Wniosek o gwarancję

W przypadku gwarancji należytego wykonania kontaktu istotnym warunkiem jest czas złożenia zabezpieczenia umowy, który jest precyzyjnie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz umowie kontraktu. Aby nie narażać Twojej firmy na ewentualne kary związane z nieterminowym wniesieniem zabezpieczenia na formularzu ubezpieczyciela przygotowujemy staranie wniosek do akceptacji i Twojego podpisu. Tak przygotowany komplet dokumentów przekazujemy do ubezpieczyciela.

Projekt gwarancji

Przygotowany projekt gwarancji przez ubezpieczyciela poddany zostaje starannej analizie i sprawdzeniu pod kątem zgodności z wnioskiem, danymi Twojej firmy i zamawiającego oraz jego wymogami. Sprawdzony projekt gwarancji za Twoim pośrednictwem przekazujemy do beneficjenta gwarancji w celu jego akceptacji lub korekty zapisów.

Polisa i składka

Po uzyskaniu akceptacji beneficjenta treści gwarancji otrzymujesz polisę lub rachunek z danymi i numerem konta w celu dokonania opłaty za gwarancję. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przechodzimy do ostatniego kroku.

Dostarczenie gwarancji

Coraz częściej beneficjenci akceptują gwarancję z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyczynia się to do szybszego i bezpiecznego dostarczenia dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu zapłaty składki w ciągu kilkunastu minut otrzymasz gwarancję na adres mailowy. Wersje papierową kurierem przesyłamy do Ciebie lub pod wskazany adres beneficjenta.

Monitoring

Podczas realizacji kontaktu może ulec zmianie jego wartość, zakres prac lub może przedłużyć się jego termin realizacji, dlatego należy na bieżąco monitorować poprawność zabezpieczeń umowy, wprowadzając w terminie stosowne aneksy do gwarancji. W przypadku przedłużającego się okresu realizacji kontraktu należy wykazać się czujnością, aby nie utracić możliwość wprowadzenia aneksu wydłużającego okres obowiązywania gwarancji.