Polityka reklamacyjna dla osób fizycznych

W związku z realizacją ustawowego obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym przedstawiamy Państwu politykę reklamacyjną obowiązującą w Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. związaną z wykonywaną przez Nas dystrybucją ubezpieczeń.

Polityka reklamacyjna dla osób fizycznych obowiązująca w Elite Broker Consultancy sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2017 poz. 2270), zwanej dalej „Reklamacją”, w której Klient złoży zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Elite Broker Consultancy sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowej 16 lok 4 , 26-600 Radom zwaną dalej „Elite Broker Consultancy”.
 2.  Reklamacja może być złożona bezpośrednio w siedzibie Elite Broker Consultancy,.
 3. Reklamacja może być złożona w formie:
  1. pisemnej – osobiście w siedzibie Elite Broker Consultancy albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.2017 poz. 1481) przesłaną na adres siedziby Elite Broker Consultancy;
  2. ustnej – telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-16.00, pod numerem telefonu: 48 606 825 269) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Elite Broker Consultancy;
  3. elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na następujący adres e-mail Elite Broker Consultancy: biuro@elitebrokerconsultancy.pl
 4. Reklamacja składana w formie pisemnej powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz własnoręczny podpis Klienta.
 5. Reklamacja, niezależnie od wybranej formy jej złożenia, powinna zawsze zawierać szczegółowy opis zdarzenia, które wzbudziło zastrzeżenia Klienta oraz oczekiwania Klienta co do sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 6. Po złożeniu Reklamacji przez Klienta, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszej Polityki reklamacyjnej, Elite Broker Consultancy rozpatruje Reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
 7. Na wniosek Klienta, Elite Broker Consultancy może dostarczyć odpowiedź na Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji przez Elite Broker Consultancy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.
 9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8, Elite Broker Consultancy w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 10. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 8, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 9, Reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 11. Administratorem danych osobowych zawartych w Reklamacji będzie Elite Broker Consultancy. Dane te będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpatrzenia Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Reklamacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail biuro@elitebrokerconsultancy.pl
 12. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 13. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Reklamacji.
 14. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. W przypadku nieuwzględnienia przez Elite Broker Consultancy roszczeń zawartych w Reklamacji, Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania od odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie od odpowiedzi na Reklamację powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Quantum lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@elitebrokerconsultancy.pl .
 16. Klient może się zwrócić o pomoc do:
  1. właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez Klienta statusu konsumenta;
  2. Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
 17. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Elite Broker Consultancy usługami. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez Quantum usługami jest Rzecznik Finansowy.
 18. Ponadto, Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Elite Broker Consultancy na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Ewentualne powództwo należy skierować do sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Elite Broker Consultancy.
Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj, bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego...

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo. Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy. Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W jakich sytuacjach...