Klauzula dystrybucji ubezpieczeń

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.

  1. Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowej 16 lok. 4 (kod pocztowy: 26-600) jest brokerem ubezpieczeniowym.
  2. Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575506, ponadto posiada następujący numer: NIP 9482604639 oraz REGON 362546129.
  3. Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń o nr 2209/15.
  4. Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu jest wpisana do rejestru brokerów w Rejestrze Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod numerem 00002088/U. Rejestr brokerów jest udostępniony na następującej stronie internetowej:https://rpu.knf.gov.pl/, https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/ zaś sprawdzenie wpisu do rejestru brokerów odbywa się po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu zapytania i jego wysłaniu.
  5. Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
  6. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów w Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  7. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń w postaci prowizji, uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
  8. Klienci, którzy mają zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową są uprawnieni do złożenia reklamacji lub skargi, zgodnie z Polityką reklamacyjną obowiązującą w Elite Broker Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – udostępnioną na stronie internetowej www.elitebrokerconsultancy.pl . Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Klientom przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wniosek należy złożyć do: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa , biuro@rf.gov.pl
Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Jak postępować w przypadku sporu z kontrahentem?

Zapobiegaj, unikaj i rozwiązuj, bo spór wstrzymuje windykację i wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje należności bezsporne. Powstanie sporu z kontrahentem powoduje, że ubezpieczyciel wstrzymuje postępowanie windykacyjne do czasu jego...

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest wypłacane bezwarunkowo. Po to, żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy. Ubezpieczyłeś należności od swoich kontrahentów, ale słyszałeś, że nie zawsze ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W jakich sytuacjach...