Zasady wpółpracy

Analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego

C
Naszą współpracę z przedsiębiorcą rozpoczynamy od zbierania informacji dotyczącej Twojej firmy, prowadzonej działalności, branży, skali działalności, wielkości obrotów, ilości i jakości kontrahentów, procedur zrządzania ryzykiem i należnościami.
Dzięki uzyskanym informacjom oraz wiedzą jesteśmy w stanie rozpoznać potencjale słabe strony i potencjalne zagrożenia, zidentyfikować ryzyko oraz skalkulować rozmiary potencjalnych strat. Na podstawie zebranych danych, analizy potrzeb i oczekiwań wobec optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przygotowujemy założenia programu ubezpieczeniowego, określamy zakres ryzyk, przedmiot ubezpieczenia, oczekiwana sumę ubezpieczenia, wysokość limitów kredytowych. Optymalne warunki ubezpieczenia są wypracowane w toku rozmów i dyskusji, tak, żeby spełniały Twoje oczekiwania.

Na tym etapie poprosimy Cię o umocowanie (pełnomocnictwo), które upoważni nas do występowania i składania w Twoim imieniu zapytań ofertowych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Opracowanie zapytania ofertowego

C
Program ubezpieczeniowy stanowi bazę zapytania ofertowego. Po uzgodnieniu listy ubezpieczycieli i harmonogramu prac opracowujemy zapytania do poszczególnych ubezpieczycieli, a po otrzymaniu od nich ofert analizujemy je i przedstawiamy Tobie wnioski. 

Negocjacje z ubezpieczycielami

C
Etap negocjacji warunków ochrony rozpoczynamy w oparciu o uzgodniony program ubezpieczeniowy i po otrzymaniu propozycji złożonych przez Ubezpieczycieli. Wtedy odbywa się wymiana korespondencji w celu uzgodnienia i potwierdzenia zakresu, warunków, dodatkowych klauzul ubezpieczenia. W trakcie negocjacji wyłania się lider, czasami dwóch liderów, których oferty są najkorzystniejsze. Negocjacje kończymy w momencie, kiedy wszystkie kwestie zostaną rozstrzygnięte.

Wybór ubezpieczyciela

C
Wyniki negocjacji są przekazywane Tobie w postaci podsumowania ofert. Każda złożona propozycja ubezpieczenia w toku postepowania konkursowego zawiera opis z uwzględnieniem braku zgodności założeń oferty ubezpieczyciela z zapytaniem ofertowym. W taki sposób opisana propozycja pozwala nam na szczegółowe uwidocznienie wszystkich uchybień oferty. Cały przygotowany materiał zawiera dodatkowo zestawienia tabel z zaproponowanymi wysokościami składek, treść zapytania złożonych ofert oraz dokumentację przeprowadzonych negocjacji. Do Ciebie wysyłamy podsumowania ofert zawsze dołączamy ogólne warunki ubezpieczenia ( OWU). Każdy dokument podsumowania oferty zakończony jest Rekomendacją, w której znajduje się skompensowana informacja o złożonych ofertach ze wskazaniem przez nas najlepszej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierujemy się przede wszystkim uzyskanymi warunkami ochrony ubezpieczeniowej uwzględniając również cenę ubezpieczenia. Pieniądze naszego Klienta przeznaczane na ochronę ubezpieczeniową muszą być wydawane rozsądnie, dlatego nasza rekomendacja zawsze będzie na najlepszych warunkach. Najistotniejsze jest to, że wybór Ubezpieczyciela, z którym zostaną podpisane umowy, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Rekomendacja

C
Podsumowanie analizy ofert jest jednocześnie rekomendacją oferty, która najlepiej spełnia warunki uzgodnionego programu ubezpieczeniowego, w naszej opinii i najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest dla Ciebie najkorzystniejsza również pod względem finansowym. Naszym obowiązkiem jest ma również wyjaśnić Tobie na czym opieramy swoją rekomendację. Wybór ubezpieczyciela, z którym zostanie podpisana umowa, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

C
Po dokonaniu przez Ciebie wyboru ubezpieczyciela, doprowadzamy do zawarcia umowy ubezpieczenia. Czyli dostarczamy i przekazujemy dokumentację między stronami umowy.

Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne

C
Po zawarciu umowy ubezpieczenia naszą rolą jest wyjaśnienie osobom, które w imieniu Twojej firmy będą obsługiwać polisę obowiązków i procedur postępowania wobec ubezpieczyciela. Przeprowadza szkolenia, wspomaga proces tworzenia procedur w firmie, udziela wyjaśnień.
 
W trakcie trwania umowy wspieramy Cię w bieżącej obsłudze polisy, w terminowym wypełnianiu obowiązków, w dostarczaniu ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów.

Nadzorowanie procesu likwidacji szkód

C
W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego możemy uczestniczymy w procesie likwidacji szkód informując o przysługujących Ci prawach i obowiązkach, dokonując zgłoszeń szkód w Twoim imieniu,   kompletując dokumentację, monitorując postępy pracy ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, biorąc udział w rozmowach i wyjaśnieniach z ubezpieczycielem, współpracując z podmiotami trzecimi.