Ubezpieczenie należności

Kredyt kupiecki zwany również handlowym lub towarowym to pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej, polegająca na dostarczeniu przez sprzedawcę towarów lub usług ich klientom i umownym odroczeniu terminu płatności, do dokonania której zobowiązany jest kupujący.

Kredyt kupiecki umożliwia prowadzenie działalności handlowej w sytuacji, gdy potencjalni nabywcy nie mają wystarczających środków finansowych, aby kupić towar w momencie oferowania go do sprzedaży.

Kredyt kupiecki to instrument finansowy, który zabezpiecza cały proces gospodarczy, począwszy od produkcji towaru, aż do etapu kiedy towar trafia do klienta. Naruszenie jakiegokolwiek etapu tego procesu może grozić tzw. efektem domina, doprowadzić do spirali wzajemnego zadłużenia i zaburzyć pewność obrotu gospodarczego.

Kredyt kupiecki jest narzędziem wspomagającym przedsiębiorców.

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności oznacza podjęcie przez przedsiębiorstwo ryzyka nieotrzymania całości lub części należności handlowych z powodu upadłości kontrahentów, ich nieuczciwości lub innych okoliczności zewnętrznych. Złe długi stanowią istotne zagrożenie dla stabilności finansowej firmy, a czasami nawet dla jej dalszego istnienia

Ryzyka handlowe, związane z kredytem kupieckim

 • Nieotrzymanie zapłaty na skutek prawnej niewypłacalności dłużnika, np. z powodu upadłości, postępowań układowych.
 • Przewlekła zwłoka w zapłacie, tj. utrzymującym się braku wywiązywania się dłużnika ze zobowiązań płatniczych.

Sposoby zabezpieczenia interesu przedsiębiorcy

 • Weksel in blanco, poręczenie, zastaw, gwarancja bankowa, zapis umowny o karnych odsetkach za zwłokę
 • Ubezpieczenie należności

  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego spełnia następujące funkcje:

  • poprawia kontrolę ryzyka – współpraca z ubezpieczycielem pozwala na korzystanie z oceny wiarygodności odbiorców w postaci przyznawanych limitów kredytowych. O pogorszeniu się sytuacji odbiorcy dostawca może być informowany z wyprzedzeniem w formie decyzji o zmniejszeniu limitu,
  • ogranicza zaangażowanie się firmy w proces windykacji należności od dłużników – możliwość przekazania windykacji do wyspecjalizowanej firmy współpracującej z ubezpieczycielem
  • zwiększa możliwości wyegzekwowania należności przez ubezpieczyciela (groźba cofnięcia limitów kredytowych dla danego dłużnika wobec wszystkich ubezpieczonych dostawców, a co za tym idzie zagrożenie wstrzymania dostaw z kilku źródeł może być skutecznym narzędziem nacisku na dłużnika skłaniającym go do spłaty zobowiązań wobec dostawców, których należności są ubezpieczone).

  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w Państwa firmie poprzez:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności lub upadłości Państwa kontrahenta,
  • zmniejszenie rezerw na straty należności – poprawa sprawozdań finansowych,
  • poprawę płynności finansowej,
  • stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na uzyskanie większych możliwości zewnętrznego finansowania (kredyt bankowy, factoring) poprzez wykorzystanie cesji praw z umowy ubezpieczenia należności,
  • zwiększenie konkurencyjności własnej oferty poprzez oferowanie kontrahentom lepszych warunków płatności,
  • ograniczenie innych rodzajów zabezpieczeń płatności uciążliwych dla odbiorców, takich jak gwarancja bankowa czy akredytywa,
  • zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych.

  W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów następujące prace:

  1. przygotowanie programu ubezpieczenia należności lub analiza  funkcjonujących umów ubezpieczenia,
  2. przeprowadzenie konkursu ofert – zebranie i profesjonalne porównanie ofert ubezpieczenia z rekomendacją dla najlepszej z nich – przy minimalnym zaangażowaniu Klienta,
  3. negocjację warunków umowy ubezpieczenia przez doświadczonych specjalistów – dostosowanie tych warunków do praktyki przedsiębiorstwa i indywidualnych potrzeb,
  4. doradztwo w dostosowaniu wewnętrznych procedur kredytowych przedsiębiorstwa i procedur wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia,
  5. szkolenie personelu firmy obsługującego umowę ubezpieczenia w zakresie procedur uzgodnionych w kontrakcie ubezpieczeniowym,
  6. pomoc w bieżących kontaktach z ubezpieczycielem np. zgłaszanie szkód, monitorowanie terminów wnikających z umowy,
  7. pomoc i doradztwo w nawiązaniu współpracy z profesjonalnymi firmami zajmującymi się windykacją należności.

  W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów następujące prace:

  1. przygotowanie programu ubezpieczenia należności lub analiza  funkcjonujących umów ubezpieczenia,
  2. przeprowadzenie konkursu ofert – zebranie i profesjonalne porównanie ofert ubezpieczenia z rekomendacją dla najlepszej z nich – przy minimalnym zaangażowaniu Klienta,
  3. negocjację warunków umowy ubezpieczenia przez doświadczonych specjalistów – dostosowanie tych warunków do praktyki przedsiębiorstwa i indywidualnych potrzeb,
  4. doradztwo w dostosowaniu wewnętrznych procedur kredytowych przedsiębiorstwa i procedur wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia,
  5. szkolenie personelu firmy obsługującego umowę ubezpieczenia w zakresie procedur uzgodnionych w kontrakcie ubezpieczeniowym,
  6. pomoc w bieżących kontaktach z ubezpieczycielem np. zgłaszanie szkód, monitorowanie terminów wnikających z umowy,
  7. pomoc i doradztwo w nawiązaniu współpracy z profesjonalnymi firmami zajmującymi się windykacją należności.